Bull & Bear certifikat  kan vara kopplade till olika tillgångsslag och marknader som exempelvis enskilda aktier, aktieindex, råvaror eller valutor. Alla placeringar är förenade med risker och ju högre hävstång produkten har desto större är risken i investeringen. Om underliggande marknad går i motsatt riktning till din tro riskerar du att förlora hela eller delar av ditt investerade kapital. Här har vi sammanfattat de viktigaste riskerna med Bull & Bear-certifikat.

Marknadsrisk

Detta innebär att värdet av det finansiella instrumentet bland annat kommer att variera med underliggande tillgångs utveckling. Skulle underliggande tillgång sjunka i värde kommer värdet på Bull-certifikatet att sjunka med hävstången gånger dagliga förändringen. På liknande sätt kommer Bear-certifikatet att falla i värde om underliggande tillgång stiger. Det bör poängteras att Bull & Bear är hävstångsprodukter och kan komma att uppvisa stora prisrörelser, såväl positiva som negativa. Om underliggande marknad går i motsatt riktning till din tro riskerar du att förlora hela eller delar av ditt investerade kapital. En särskild marknadsrisk uppstår dessutom när marknaden för underliggande tillgång är öppen för handel men marknadsplatsen för Bull & Bear är stängd, läs mer under Likviditetsrisk nedan.

Kreditrisk

Swedbanks Bull & Bear är finansiella instru­ment emitterade av Swedbank. Det betyder att du som innehavare av Bull & Bears har en kreditrisk på Swedbank. Med kreditrisk menas risken att om banken går i konkurs och inte kan fullfölja sina betal­ningsåtaganden gentemot fordringshavare, skulle du som placerare riskera att förlora delar av eller hela ditt placerade belopp. Detta oavsett hur den underlig­gande marknaden utvecklats under löptiden. Ett sätt att bedöma kreditrisken på Swedbank är att titta på bankens kreditbetyg som redovisas på www.swed­bank.com/investor-relations/debt-investor/rating. En investering i en Bull & Bear omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Likviditetsrisk

Är att risken av handeln på marknaden minskar kraftigt eller upphör, vilket gör det svårt eller omöjligt för dig att sälja din placering. Detta kan till exempel inträffa vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs, drabbas av tekniska fel eller åläggs restriktioner under viss tid. Vid sådana tillfällen kan det hända att banken inte ställer köpkurser. Banken kan även själv drabbas av tekniska fel eller annan händelse som under kortare eller längre perioder omöjliggör upprätthållande av en likvid marknad.

Valutarisk 

Valutarisk förekommer i de fall den underliggande tillgången är noterad i en utländsk valuta. Det innebär att certifikatet kan minska i värde på grund av valutakursförändringar.

Urholkningsrisk

Certifikatets värde reduceras även vid en sidledes marknadsutveckling på grund av certifikatets konstruktion. Längre innehav kan därför bli ofördelaktigt och den rekommenderade placeringshorisonten är därför kortsiktig.

Certifikaten rekommenderas därför inte som en passiv investering eller vid en tro på en sidledes marknad.