Sparbanksstämman är Vadstena Sparbanks högsta beslutande organ, där huvudmännens rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas. Banken har 48 förtroendevalda huvudmän. Det finns ingen utomstående ägare som kräver sin del i vinsten vilket innebär att både Dina och bankens pengar stannar i Vadstena med omnejd.

Styrelsen har det yttersta ansvaret för bankens organisation och förvaltningen av banklens angelägenheter. Ledamöterna i styrelsen väljs med en mandattid på 4 år av huvudmännen vid den årliga sparbanksstämman. Styrelsen består av 5-9 ledamöter, och ordförande samt vice ordförande väljs inom i styrelsen. I styrelsen ingår bankens VD i enlighet med sparbankslagen. Styrelsen avsvarar för tillsättning, utvärdering och vid behov entledigande av VD.
Banken strävar efter att styrelsen såväl i sin helhet som individuellt, har tillräckliga kunskaper, insikter, erfarenheter och lämplighet för att uppfylla kravet på styrelseledamöter i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter. Banken arbetar därför kontinuerligt med kompetensutveckling av styrelseledamöter, VD samt all övrig personal.
Styrelsen fastställer årligen Vadstena Sparbanks mål och strategier, interna regler för styrning och kontroll, samt ser till att informationsklimatet präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitligt.
Bankens löpande förvaltning sköts av VD, enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.
Styrelsen och VD verkar för att en god intern kontroll präglar organisationen och bankens verksamhet. Till stöd i detta arbete finns en Compliancefunktion vars uppgift är att tillse att lagar, förordningar, interna regler, samt en god sed följs (Compliance = regelefterlevnad). Compliancefunktionen är outsourcad till Spartjänster i Linköping AB. Det finns som ytterligare en stödfunktion även en Riskkontrollfunktion som sammanställer, analyserar och rapporterar operativa-, kredit- och finansiella risker till styrelse och ledning. Riskfunktionen är outsourcad till Spartjänster i Linköping AB..
Risk- och compliancefunktionerna informerar regelbundet styrelse och VD samt ledning avseende regelefterlevnaden.
Till styrelsen rapporterar även funktionen för Internrevision som organisatoriskt är direkt underställd styrelsen. Internrevisionsfunktionen är för närvarande utlagd till ett externt företag och är därmed helt separerad från bankens verksamhet som skall granskas.
Vadstena Sparbank är en fristående sparbank som tror på framtiden. Vi är en lönsam bank, därför har vi råd att investera i framtiden, att utveckla vår service och utbilda våra medarbetare. På detta sätt bäddar vi för fortsatt lönsamhet och trygghet för Dig som är kund i vår bank.

Mikael Engdahl, verkställande direktör
0143-75515